Strona główna Polityka prywatności
by mavika

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności  dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Biegaton Mikołów w ramach jego statutowej działalności, w związku z prowadzeniem strony internetowej pod adresem: www.biegaton.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).
 3. Właścicielem strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Biegaton Mikołów, ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów, KRS: 0000511072, NIP: 6351833817, REGON: 243574968, adres e-mail do kontaktu: [email protected]
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokumentowania aktywności sportowej zarówno członków Stowarzyszenia, jak i osób niebędących jego członkami, podejmowanej w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością statutową. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu wykonywania innych obowiązków ciążących na Administratorze, dane gromadzone i przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane innym odbiorcom lub podmiotom, przede wszystkim:
 1. zewnętrznym podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. zewnętrznym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia im przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą. Osobie tej przysługuje również prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
 1. dostępu do treści danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Na działania Administratora, które stanowią niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.