Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zatorskieu/ftp/biegaton.pl/wp-content/plugins/mailpoet/vendor/cerdic/css-tidy/class.csstidy.php on line 886
Statut | STS-Biegaton

Statut

 STATUT

Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego BIEGATON MIKOŁÓW

Tekst jednolity z  dnia 11.03.2019r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON MIKOŁÓW. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla promowania i upowszechniania biegania oraz propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mikołów.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mikołowskiego oraz województwa śląskiego. Stowarzyszenie może także brać udział w imprezach organizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz samemu organizować bądź współorganizować takie imprezy.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, emblematu w formie znaku graficznego oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania nazwy skróconej STS BIEGATON MIKOŁÓW.
 3. Posługiwanie się nazwą i znakiem graficznym Stowarzyszenia przez osoby inne niż członkowie Stowarzyszenia wymaga pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.

§ 6

Oficjalne publikacje Stowarzyszenia są prezentowane na stronie internetowe www.biegaton.pl www.facebook.com/biegaton wraz ze wszystkimi podstronami.

§7

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 2. Zabrania się :

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§8

 1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz związków sportowych.
 2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych.

Rozdział II

Cele, działania i sposoby ich realizacji

§9

 1. Celami stowarzyszenia są:
 2. krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu w społeczeństwie
 3. promowania turystyki i krajoznawstwa
 4. promowanie samorządów i obszarów na terenie, których działa Stowarzyszenie,
 5. konsolidacja środowiska sportowego,
 6. wspieranie inicjatyw związanych z promocją sportu na terenie kraju i za granicą,
 7. wsparcie merytoryczne dla początkujących sportowcy,
 8. działalność na rzecz kultury i oświaty,
 9. organizowanie różnego rodzaju zespołów, grup i sekcji o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalnorozrywkowym, w zależności od zainteresowań członków,
 10. promowanie i organizacja wolontariatu oraz inicjowanie akcji charytatywnych,
 11. prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożytecznych,
 12. udzielanie informacji o swojej działalności, współpracując w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją, i mediami elektronicznymi.
 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 17. ochrona i promocja zdrowia w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138)

2. W przypadku wystąpienia nadwyżki przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza tę na działalność, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 9, 10, 15 lub 16

3. Działalność wskazana w § 9 ust. 3 nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

§ 10

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

 1. wspólne treningi i obozy przygotowawcze,
 2. organizację konkursów, festynów, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 3. udział w przedsięwzięciach o charakterze sportowym mogących pomóc w realizacji celów statutowych,
 4. organizację przedsięwzięć o charakterze marketingowo-promocyjnym,
 5. prowadzenie stron internetowych,
 6. organizowanie wyjazdów na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą,
 7. prowadzenie działalności integrującej środowisko sportowców,
 8. organizowanie bazy sportowej dla członków Stowarzyszenia,
 9. współpracę z innymi organizacjami,
 10. organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych,
 11. wydawanie i kolportaż ulotek, broszur, poradników i książek,
 12. współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi,
 13. organizowanie konferencji, wykładów i warsztatów odnoszących się do spraw będących domeną działań Stowarzyszenia,
 14. opracowywanie i wdrażanie programów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 15. organizowanie spotkań i wyjazdów turystyczno – krajoznawczych,

§ 11

 1. Zakres działalności, o której mowa w § 9 i § 10, Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§12

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków uczestników,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

§14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:

1. złoży pisemną deklarację,

2. opłaci co najmniej półroczną składkę członkowską,

3. i przynajmniej raz potwierdzi swoją działalność jako wolontariusz.

2. zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej nie później niż trzy miesiące od daty złożenia deklaracji.

§15

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania własnych uwag i wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd i Walne Zebranie Członków,
 3. noszenia odznaki, emblematów, posiadania legitymacji o ile zostaną ustanowione oraz używania nazwy i znaków graficznych Stowarzyszenia,
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w formach i zakresie określonym uchwałami jego Zarządu,
 5. korzystania z urządzeń, sprzętu i materiałów będących własnością Stowarzyszenia,
 6. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia oraz składać wnioski i postulaty wobec jego władz,
 7. reprezentować Stowarzyszenie w imprezach sportowych i innych.

§16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzeganie postanowień statutu oraz prawomocnych uchwał organów Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich,
 4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i o jego majątek,
 5. uczestnictwo w walnych zebraniach członków.

§17

Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, w wieku powyżej 13 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, która przynajmniej raz potwierdzi swoją działalność jako wolontariusz.

§18

Członkowie uczestnicy posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, z wyłączeniem praw wyborczych do statutowych organów Stowarzyszenia i praw do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§19

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia nie później niż dwa miesiące od daty złożenia deklaracji.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

§20

 1. Członkowie wspierający mają prawo i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§21

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§22

 1. Członkowie honorowi mają prawo, na zaproszenie Zarządu, uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem praw wyborczych do statutowych organów Stowarzyszenia i praw do udziału w głosowaniu nad uchwałami,
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§23

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
 2. wykluczenia uchwałą Zarządu:
 3. w razie istotnego naruszenia postanowień statutu i uchwał Zarządu, a także umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
 4. popełnienia przestępstwa, jeżeli zostało ono potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,
 5. uporczywego uchylania się od wykonywania statutowych obowiązków członkowskich,
 6. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 7. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
 8. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 9. rozwiązania Stowarzyszenia.

Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu do Stowarzyszenia, wykreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§24

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§25

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. Do władz Stowarzyszenia zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali najwyższą ilość głosów stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów, w której biorą udział kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów, w liczbie nie większej niż dwukrotna liczba mandatów pozostałych do obsadzenia.
 4. W drugiej turze wybrani zostają ci kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów, o kolejności rozstrzyga liczba głosów z pierwszego głosowania.
 1. Spośród wybranych członków Zarządu, którzy wyrażą zgodę, Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera Prezesa Stowarzyszenia o kolejności rozstrzyga liczba głosów w wyborach do Zarządu.

§26

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na 12 miesięcy. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania – dopuszczalna jest droga elektroniczna – poczta e-mail).
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek minimum 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
 5. Powinno być zwołane w ciągu 30 dni od wystąpienia w tej sprawie.
 6. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

1) z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – pozostali członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) ustalanie głównych kierunków i strategii działalności Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian Statutu,

3) wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia,

4) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Władz Stowarzyszenia,

6) uchwalenie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,

7) uchwalanie budżetu

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11) decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnił innych władz Stowarzyszenia.

8. Głosowanie nad absolutorium jest jawne. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

9. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia prowadzi przewodniczący wybrany przez Członków. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad i protokolanta.

§27

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków. Czterech członków wybiera Walne Zebranie Członków, a Skarbnika wybiera ukonstytuowany Zarząd.
 4. Skład Zarządu powinien stanowić minimum: Prezes, Wiceprezes i Skarbnik
 5. Zarząd winien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
 6. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu (w miejsce ustępujących członków lub w przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z nich) w ilości nie większej jak 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 7. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:

1) rezygnacji z mandatu,

2) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

3) utraty praw obywatelskich.

8. Wszelkie zmiany w składzie Zarządu wynikające z powyższych postanowień zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 5. sporządzanie rocznych planów działalności i budżetu,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
 9. ustalanie składek i opłat członkowskich,
 10. ustalanie regulaminów wewnętrznych,
 11. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia wynikających z jego działalności,
 12. zgłaszanie STS „BIEGATON” Mikołów do innych stowarzyszeń i związków.

§29

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę bieżących potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały są ważne przy obecności, co najmniej połowy jego członków i zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem nadzoru w zakresie prowadzonej działalności i nie podlega organowi zarządzającemu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków .
 4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając przewodniczącego i jego zastępcę.
 5. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład (w miejsce ustępujących członków) do 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 6. Wszelkie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej wynikające z powyższych postanowień zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków.

§31

Członkowie Komisji rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§32

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej, jako organu kontroli wewnętrznej należy:

1) czuwanie nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego Zarządu,

2) kontrolowanie działalności statutowej, finansowej Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku,

3) badanie okresowych sprawozdań i bilansów,

4) żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

6) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Reprezentowanie Stowarzyszenia

§33

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

§34

 1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Skarbnika oraz innego Członka Zarządu lub Prezesa i innego Członka Zarządu
 2. Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

§35

Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

Rozdział VI

Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne

§36

Stowarzyszenie stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

 1. pochwała,
 2. dyplom,
 3. nagroda,
 4. odznaczenie honorowe.

§37

 1. Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary w postaci:
 • ostrzeżenia,
 • nagany,
 • pozbawienia funkcji,
 • zawieszenia w prawach członka,
 • wykluczenie z członkostwa.
 1. Każda władza stosuje kary wobec swoich członków władz, za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków członka władzy.
 2. Zarząd Stowarzyszenia stosuje kary wobec członków zwyczajnych, uczestników i wspierających za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz.

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

§38

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i należności.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek i opłat członkowskich,

2) nadwyżki przychodów nad kosztami urządzanych przez Stowarzyszenie imprez,

3) darowizn, spadków i zapisów,

4) środków na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zleconych Stowarzyszeniu,

5) środków na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

6) grantów,

7) subwencji osób prawnych i fizycznych,

8) przychodów ze zbiórek i imprez publicznych,

9) przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

10) przychodów z oprocentowanych lokat bankowych,

11) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych,

12) dotacji,

13) darowizn od osób prawnych i fizycznych

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystanie nie może odbywać się na rzecz członka Stowarzyszenia, członka Władz Stowarzyszenia lub pracownika Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym członkom Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie nie stosuje zakupów lub usług na zasadach szczególnych, w którym uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz:

1) współmałżonek,

2) krewny w linii prostej oraz krewny w linii prostej II stopnia,

3) powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,

4) osoba związana tytułem przysposobienia,

5) osoba związana tytułem opieki,

6) osoba związana tytułem kurateli.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§39

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

§40

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu..
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może uchwalić rozwiązanie Stowarzyszenia o ile sprawa była objęta porządkiem jego obrad podanym do wiadomości członkom w terminie 14 dni.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 4. Majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu zobowiązań zostanie przekazany na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Mikołów, dnia 11.03.2019r.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress