Biegatonki na start – Regulamin i oświadczenie

Pobierz regulamin Biegatonki na start – .pdf

Oświadczenie rodzica/opiekuna – pobierz, wypełnij i przynieś do biura zawodów w dzień startu. Będzie sprawniej, szybciej i przyjemniej!!!

REGULAMIN

BIEGATONKI NA START – edycja 3

 1. Organizator – STS BIEGATON Mikołów
 2. Patronat Burmistrza Miasta Mikołów
 3. Termin i miejsce imprezy – 09.06.2017r. godz.: 16:30 (piątek), Rynek Mikołowski, 43-190 Mikołów
 4. Dystans i kategorie:
 • Chłopcy:

50m                     rocznik 2014 i młodsi

100m                   rocznik 2012-2013

200m                   rocznik 2010-2011

400m                   rocznik 2008-2009

600m                   rocznik 2006-2007

800m                   rocznik 2004-2005

 • Dziewczyny:

50m                     rocznik 2014 i młodsi

100m                   rocznik 2012-2013

200m                   rocznik 2010-2011

400m                   rocznik 2008-2009

600m                   rocznik 2006-2007

800m                   rocznik 2004-2005

5. Biuro zawodów:

Rynek Mikołowski (okolice START-METY zawodów)

Czynne w godzinach od 15:30 – 16:30

6. Opłata startowa

Brak opłaty

7. Nagrody oraz pakiet startowy:

 • W pakiecie startowym znajdują się artykuły szkolne, indywidualny numer startowy oraz agrafki.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie okolicznościowy medal oraz pamiątkowy dyplom (wypisywany indywidualnie w biurze zawodów po ukończeniu biegu).
 • Dla 3 najlepszych zawodników oraz zawodniczek w kategoriach wiekowych: 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005 przewidziane są statuetki.
 • Dla wszystkich dzieci przewidziano na mecie napój oraz coś słodkiego
 • Po dekoracji zwycięzców wśród wszystkich uczestników zawodów w ramach konkursu zostaną rozdane nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność wylosowanego zawodnika oraz podanie przez niego poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

8. Warunki uczestnictwa:

 • Rodzice/opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie oraz po biegu
 • Rodzice/opiekunowie prawni dostarczą podpisane oświadczenia i zgodę na uczestnictwo dziecka w zawodach
 • Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu
 • Zgłaszający do biegu rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do tego by dziecko wzięło udział w biegu.

9. Zakończenie i podsumowanie zawodów – około godziny 18:30

Ogłoszenie wyników, dekoracja najlepszych zawodników i zawodniczek oraz przeprowadzenie konkursu z nagrodami

10. Postanowienia końcowe

 • Biegi dla dzieci odbędą się bez względu na warunki pogodowe
 • Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion i nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora i partnerów biegu
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie
 • Za rzeczy pozostawione lub zgubione organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego iż organizator, współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie i po zawodach
 • Opiekun prawny oświadcza, że dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i własne ryzyko
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, organizatora zawodów oraz warunków regulaminu.
 • Opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych
 • Opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz wypełnił oświadczenie kompletnie oraz zgodnie z prawdą
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
 • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie stowarzyszenia: biegaton.pl i na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/232580140559230/
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress